Jak zrozumiałam co znaczy Gotan Project, zaprzepaszczając szansę na płynny hiszpański.

- Gdzie jest bikel?
– Koło rabu.
Po takiej wymia­nie zdań Luis pod­niósł się i wyszedł. Tro­chę się zdzi­wi­łam, że nie zro­zu­mia­łam komu­ni­ka­tów, ale w zasa­dzie nie sku­pia­łam się dłu­żej na tema­cie. Zda­rza się na moim pozio­mie hisz­pań­skiego pocie­szy­łam się i prze­szłam nad tym do porządku dzien­nego. Bo myśla­łam, że znam hisz­pań­ski wystar­cza­jąco.
czy­taj dalej

Pamięci Andrei Misse

Kiedy Andrea Misse i Javier Rodri­guez mieli dawać pokaz na milon­dze waha­łam się, czy tym razem nie odpu­ścić. Uwiel­biam jak tań­czą, ale od trzech dni mia­łam na zaję­ciach orkę na ugo­rze. W dodatku byłam umó­wiona ze zna­jo­mymi na innej milon­dze w tym samym cza­sie. I poszłam ze zna­jo­mymi. czy­taj dalej