Nałóg, Szaleństwo i Totalne Zapomnienie

Nie przy­szedł na umó­wione spo­tka­nie i moje spra­gnione serce pękło. Znowu. Czy czło­wiek NAPRAWDĘ musi się aż tak upo­ka­rzać? Znowu będę żebrać o spo­tka­nie, znowu je pięć razy zmieni i znowu ja za każ­dym razem się zgo­dzę, choć przy­się­gam sobie, że tym razem prze­sa­dził i należy mieć honor. czy­taj dalej

Hipnoza czyli jak nie skompromitować się u mastrii Olgi Besio

Mia­łam zmu­sić trójkę ludzi do pod­da­nia się mojej woli. Obie­ca­łam nie uży­wać siły fizycz­nej, ani psy­chicz­nej. W sytu­acji w któ­rej mnie posta­wiła Olga hip­noza więc zda­wała się być jedyną moż­li­wo­ścią. Tylko, że trzeba zahip­no­ty­zo­wać 3 ludzi naraz. czy­taj dalej